Hem - Klimatvalet Umeå 2022

Klimatenkäten - Ja/Nej-svar och fem prioriterade åtgärder

Klimatenkäten - Huvudsida med analys
   Klimatenkäten - Ja/Nej-svar och fem prioriterade åtgärder
   Klimatenkäten - Partiernas svar, parti för parti
   Klimatenkäten - Frågorna med grafik och partiernas svar, fråga för fråga

Partiernas Ja/Nej-svar och fem prioriterade åtgärder

* = "Partiet har inte tagit ställning till detta / Vet ej" SD KD M L C AP S MP V
1. Anser ditt parti att kommunen bör skärpa sitt klimatmål till att uppnå nollutsläpp på riktigt (inte "nettonoll") till år 2035? Nej Nej Nej Ja Nej * Nej Ja Nej
2. Kommer ditt parti att arbeta för att kommunen ska minska sina utsläpp med minst 20% årligen fram till 2040? Nej Ja Nej Ja Ja * Ja Ja Ja
3. Konsumtions­utsläpp. Är detta ett viktigt mål som ditt parti vill prioritera att jobba med under kommande mandatperiod? Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
4. Anser ni att kommunen ska verka för att minska personbilstrafiken inom kommunen under mandatperioden? Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
5. Vill ert parti se avgiftsreduktioner inom kollektivtrafiken för att få fler att resa kollektivt och minska utsläppen från transporter? Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja
6. Ska körfält för biltrafik avvecklas till förmån för cykelbanor, busskörfält och grönska? Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja
7. Vill ditt parti främja byggande av hus med lägre klimatavtryck än konventionella material i samband med markanvisningar och exploateringsavtal? Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
8. Vill ni ta bort tjänsteresor med flyg inom den kommunala organisationen? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej
9. Ska kommunen sätta CCS, koldioxid­infångning, på Dåvas förbrännings­anläggning? * Ja Ja Ja * * Ja Ja Ja
10. I20-skogen, ska vi bevara den återstående skogen som friluftsområde och kolsänka? * Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja *
11. Vill ditt parti att kommunen ska satsa mer pengar på ökade hållbarhetskrav i upphandling? Nej Ja Ja Ja Ja * Ja Ja Ja
12. Tycker ditt parti att kommunen behöver anställa fler personer som arbetar med strategiskt klimatarbete? Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja
13. Kommer ditt parti att verka för att stor hänsyn tas till rennäringens behov och att samiska organisationer involveras tidigt för att faktiskt kunna påverka större arrangemang eller exploateringar som kan störa rennäringen? Nej * Ja Ja Ja * Ja Ja Ja
14. Kommer ditt parti att verka för att kommunen ställer höga och tydliga miljö- och klimatkrav för att få genomföra större arrangemang i kommunen? Nej Ja Nej Ja Ja * Ja Ja Ja
15. Är ditt parti villigt att förbjuda reklam för företag inom kol-, olje- och gasutvinning samt flygresor och fossildrivna bilar på stadens reklamtavlor? Nej Nej Nej Nej Nej * Nej Ja Ja
16. Tycker ditt parti att målet 200 000 invånare i Umeå till år 2050 ska omprövas? Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja
17. Vilka är de viktigaste och som ni bedömer vara de mest effektiva klimatåtgärderna som ditt parti kommer att driva och genomföra under nästa mandatperiod? Ange max fem klimatåtgärder och motivera varför ni valt dessa åtgärder!
SD 1. Minska internationella transporter och resor.
2. Öka lokalproducerat.
3. Minska fokus på att öka befolkningen om inte livskvaliteten hänger med.
4. Minska tomgångskörning genom ökat fokus på smidiga trafikplatser.
5. Behåll grönområden och produktiv skog.
KD - Elektrifiera samhället och ställ om till fossilfri produktion! Transportsektorn och basindustrin står för den största andelen av utsläppen. Elektrifieringen av bilar, tillsammans med vätgasdrift av tyngre fordon behöver påskyndas. Och för att basindustrin ska kunna ställa om kommer det behövas stora mängder fossilfri el. Därför behöver regeringen släppa sitt motstånd mot kärnkraften.
- Lätta tillståndsprocesserna! Idag står miljöaspekter över klimataspekter, vilket gör att industriprojekt som kan innebära lägre klimatutsläpp får nej eller försenas pga miljöskäl. Vi vill att lagstiftningen ändras. Energimarknadsinspektionen bör få ett direktiv att korta handläggningstider, och förhindras att påföra krav retroaktivt, vilket i vissa fall sker i dag och förlänger tillståndsprocessen.
- Säkra den fossilfria energiproduktionen! Ända sen Sverige på kort tid uppförde vatten- och kärnkraft som huvudingredienserna för vår energiproduktion har vi varit klimatledande utan fossilt eller geopolitiskt beroende. Idag med nedlagda kärnreaktorer, tillståndshotad vattenkraft och yviga vindkraftsplaner blir vi beroende av fossila kraftslag så fort det inte blåser eller blir kallt. Småskalig vattenkraft måste undantas från de krav om omprövning som kommer ska framöver. Annars riskerar vi minskad produktion av bra svensk vattenkraft.
- Värna skogen! Skogen är en fantastisk förnybar naturresurs. Vi producerar mineraler under goda förhållanden och kan exportera produkter som antingen har ett lägre klimatavtryck eller helt fossilfritt ersätter andra produkter som tagits fram under destruktiva och klimatvidriga förhållanden. Fram till något årtionde sen var effekten av vår goda export större än klimatavtrycket från vår import. Det förhållandet har tyvärr ändrats till följd av regeringens negativa inställning till industrin.
- CCS-teknik! Den gör att vi kan fånga in koldioxid vilket minskar den totala mängden utsläpp. Regeringens ambitioner är dock för låga. Den egna expertmyndigheten och privata aktörer ser att det går att investera mer och snabbare i tekniken. Vi menar att det behöver göras!
M 1. Utbyggd laddinfrastruktur: Vi vill se en grön omställning. Det behövs en utbyggd laddinfrastruktur för att fler personer ska kunna välja elbil i stället för fordon med fossila drivmedel.
2. Skapa bättre flöden i trafiken, och ta bort onödiga vägbulor och annat som skapar ryckighet i trafiken.
3. Fortsätta bygga ut kollektivtrafiken i hela kommunen, så att fler kan välja att åka kollektivt.
4. Utveckla gång-och cykelstråken i kommunen. Förbättra möjligheterna för umeåborna att välja gång och cykel som alternativ när de ska transportera sig.
5. Ha en betydligt högre andel lokalproducerade livsmedel i upphandlingarna och minska matsvinnet för att minska matens klimatpåverkan.
L - Satsning på infrastruktur, energieffektivisering och utveckla elektrifiering.
- Skapa ekonomiska incitament för en grön beteendeförändring hos medborgare. Det ska löna sig att vara miljö- o klimatvänlig.
- Främja den biologiska mångfalden både i små och stora sammanhang.
- Bevara brukbar jordbruksmark, viktigt för att bli självförsörjande i högre grad.
C Då vi talar om de närmsta fyra åren och saker som Umeå kommun direkt har rådighet över så blir det dessa:
1. Minska användningen av olika former av fossila bränslen i kommunen och de kommunala bolagens verksamheter.
2. Lägg in en CO2 faktor avseende transporter i kommande upphandlingar så man gynnar varor som transporterats kortare sträcka, alternativt åkt på ett mer miljövänligt sätt.
3. Optimera kommunens skogsbruk så att maximalt med CO2 binds.
4. Se till att mark som idag ligger i träda i kommunen odlas och brukas för att öka inbidningen av biokol.
5. Prioritera vinterväghållningen av bussgator och GC vägar ännu mer så färre behöver ta bilen vid olämplig väderlek
AP * Satsning på grön industriell produktion. Detta skulle innebära att Umeå bidrar till att lösa de globala klimatproblemen. Det finns just nu en positiv trend av gröna industrietableringar i norra Sverige, bland annat i form batterifabriken i Skellefteå och satsningarna på fossilfritt stål i Norrbotten. Umeå borde utgöra en del i denna positiva trend. Här finns två universitet med forskningsresurser. I kranskom¬munerna finns ett unikt skogstekniskt kluster. Lägg till detta väldiga mängder skogsråvara samt tidigare jordbruksmark som skulle kunna återuppodlas, exempelvis för framställning av biomassa. Med ett beslutsamt kommunalt styre skulle Umeåregionen kunna bidra med väldigt mycket. Exempelvis när det gäller produktion av syntetisk diesel, baserad på biomassa, som kan minska utsläppen av koldioxid från förbränningsmo¬torer med upp till 80 procent.
* Samordnade varutransporter i centrala Umeå. En försöksverksamhet i Linköping visade att den tunga trafiken kunde minskas med uppåt 50 procent.
* Ökad turtäthet och lägre biljettpriser i syfte att locka bilägare att ta bussen.
* En stadsplanering som syftar till att minska utsläppen och förbättra miljön.
S 1. Klimatneutral kommunkoncern 2025
Detta inbegriper bl.a. att påskynda elektrifieringen, bygga upp fossilfri infrastruktur och jobba med och eliminera de biogena utsläppen från bland annat på Dåva. Det innebär både att öka cirkulariteten i samhället och återvinna mer av det vi i dag ser som avfall som nu går till energiåtervinning och även att arbeta med möjligheten till CCS och CCU-teknik.
2. Ställa om transportsystemet
Transporterna står för omkring hälften av umebornas klimatavtryck. Därför måste vi fortsätta med en långsiktig stadsplanering och förtätning som syftar till att reducera utsläppen från transporter. Vi vill till exempel:
- Bygga ut kollektivtrafiken i hela kommunen, fortsätta elektrifieringen.
- Bygga fler separata cykelbanor
- Utveckla gång- och cykelstråken i hela kommunen
- Utveckla och stötta fler delnings- och lånetjänster
3. Kommunen ska stimulera hela samhällets omställning.
Genom bland annat systematiskt arbete med höga miljö- och klimatkrav i upphandling och den verksamhet kommunen bedriver som påverkar samhället genom inköp, markanvisningar, exploateringsriktlinjer, stimulanser till hållbara näringar och fortsatt utbyggnad av hållbar infrastruktur.
4. Umeå ska vara klimatneutralt – och klimatsäkert.
Socialdemokraterna vill att Umeå ska ta ansvar för och jobba hårt med både den nödvändiga omställningen och klimatberedskap för att möta krisen på alla fronter. Det handlar om fortsatt arbete med att inventera och åtgärda sårbarheter för extremväder, öka den civila krisberedskapen och sammanhållningen i samhället, analysera och rusta för konsekvenser på global, nationell och lokal nivå av klimatförändringar enligt olika scenarier. Det handlar bland annat om att ha en beredskap för flyktingströmmar och bygga en robusthet för att kunna visa solidaritet med människor i nöd.
5. Minska de konsumtionsbaserade utsläppen
Bland annat kan nämnas de höga ambitioner för sortering och materialåtervinning vi upprättat för de kommunala bolagen, Umeå Energi och Vakin har ett gemensamt arbete för att utreda en sorteringsanläggning bland annat. Vi ska också fortsätta arbeta med beteendepåverkan och möjliggörande av hållbara beteenden, främja hållbara näringar osv. Se även svaren ovan i enkäten där detta berörs.
MP 1. BioCCS på Dåva
2. Begränsa biltrafikens framkomlighet i Umeå, samt införa miljözon.
3. Investera i att ersätta bilfiler på ett flertal vägar i öst-västlig riktning samt nord-sydlig riktning för att nyttja dessa för separerade gång/cykelleder. Dessutom måste vi satsa på kollektivtrafiken och få till BRT (snabbussar med egna körfält) samt utreda utbyggnad av spårvagnslinjer. Samt pendeltåg till Holmsund och en linje till Stöcke/Sörmjöle.
4. Klimatkrav i upphandling, i synnerhet gällande bygg/entreprenad, fordonsanskaffning och måltid. Samt att se till att få en kommunalt samordnad varudistribution vilket kan minska våra tunga transporter med c.a. 40-70 %.
5. Byggsektorn: Bygg mer i trä, mindre i betong. Var restriktiv med exploatering på skogsbevuxna ytor och förhindra en ohållbar samhällsexploatering som sväller ut längs ringleden. Skapa ett återbruk för byggsektorn.
V 700 miljarder i omställningsstöd under 10 års tid för att möta klimatförändringen.
En ordentlig omställning av industri genom omställningsstöd från staten.
Halverat biljettpris på all kollektivtrafik.
Snabb och kraftig utbyggnad av GC-vägar och kollektivtrafikslösningar.
Som kommun aktivt arbeta för en reduktion i tjänsteresor med flyg med 95% inom ett år

Klimatvalet Umeå 2022

Du som röstar i valet 11 september gör ett viktigt val för klimat och natur.

Du har också ett val att göra mer än så.

Hjälp oss att höja rösten för en tuffare klimat- och miljöpolitik!
Vi är klimat- och miljörörelsen i Umeå:


Vi finns på fb:     FFF Umeå,     JV Umeå,     XR Umeå,     NF Umeå

Upp